Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

Smlouva o Členství

JEDNÁ SE O PRÁVNÍ SMLOUVU MEZI VÁMI A YAGER GROUP

Tohle je platná legální Smlouva mezi Vámi a Yager Group. Vy jste zletilá osoba a jste připraven vložit platné platební údaje ke svému účtu. Je nutné, abyste si přečetl a přijal Podmínky InterNET Services a Pravidla ochrany osobních údajů IBOCity, abyste mohl pokračovat dále. Po přečtení celé Smlouvy stiskněte tlačítko Přijmout.

 

SMLOUVA O SLUŽBÁCH ČLENŮM YAGER GROUP

 

Autorizace a Smlouva. Tato Smlouva o službách členům Yager Group je vytvořena a vstupuje v platnost v tento den, je uzavřena mezi Internet Services Corporation ISC, International Event Services, Inc. IES a InterNET Services International, LLC ISI, pod společným názvem Yager Group a mezi Vlastníkem podnikání Amway (VPA) nebo Členem. Tato dohoda poskytuje Členovi přístup k Webovým službám na serveru Yager Group www.IBOcity.com a umožňuje mu nákup podpůrných obchodních materiálů definovaných v odstavci 2 a umožňuje přístup na konference a akce a účast v Programech pro refundaci lídrům Yager Group. Potvrzujete, že před odsouhlasením této Smlouvy jste si přečetli a porozuměli Obchodním referenčním pokynům Yager Group, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, jako by v ní byly přímo uvedeny v plném rozsahu, jak je uvedena na serveru www.ibocity.com, a že jste četli a souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

Yager Group dodává produkty a služby označované jako Podpůrné obchodní materiály: POM, včetně, ale nikoliv výlučně webových stránek, audio-, video-digitálních médií, knih, časopisů, flip chartů a dalších tištěných materiálů, online literatury, motivačních setkání, vzdělávacích seminářů a dalších typů materiálů a služeb, které i) jsou určeny k získání nebo vzdělávání prospektů, zákazníků nebo možných kupujících produktů a služeb společnosti Amway Corp., nebo k podpoře, tréninku, motivaci a vzdělávání Vlastníků podnikání Amway, nebo ii) které obsahují nebo využívají jednu nebo více ochranných známek nebo produktů chráněných autorskými právy společnosti Amway, které jsou na základě licence poskytnuty Yager Group společností Amway, nebo iii) jsou jinak nabízeny přímým nebo nepřímým způsobem afiliace, spojení nebo spolupráce se společností Amway.

Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv a veškeré smlouvy uzavřené mezi stranami.

Tato Smlouva je uzavřena samostatně a nebude součástí smlouvy, kterou každý VPA uzavírá se společností Amway. Smlouva uzavřená se společností Amway má vždy přednost, dojde-li v určitém rozsahu k rozporu ve výkladu této Smlouvy.

Status nezávislé smluvní strany. VPA je samostatnou smluvní stranou. Ani VPA, manžel/manželka VPA, ani žádný zaměstnanec, partner, agent, ani zástupce VPA nemůže být považován za žádných okolností za zaměstnance, nabyvatele franšízy, partnera, zástupce nebo agenta Yager Group. Při registraci VPA k Yager Group jako Člen je registrační číslo daného VPA u Amway zároveň jeho/jejím číslem Člena Yager Group. Toto číslo bude vyžadováno při nákupu nebo objednávání od Yager Group a při přihlášení k vlastním Webovým službám.

Dohoda o závazku k Akreditačnímu programu Plus. Jako součást kritéria Yager Group k uzavření této dohody VPA potvrzuje, že rozumí a souhlasí, že je vázán podmínkami Akreditačního programu A+ společnosti Amway, v jejich posledním znění, včetně, ale nikoliv výlučně Programového průvodce a Standardů záruky kvality (SZK). VPA potvrzuje a rozumí, že Yager Group a Amway jsou smluvní strany smlouvy pojmenované Smlouva o Schváleném poskytovateli dle jednotlivých akreditačních pravidel Plus, která mimo jiné stanoví podmínky pro propagaci, distribuci a prodej POM ze strany VPA, kteří nejsou Schválenými poskytovateli. VPA dále potvrzuje, rozumí a souhlasí, že v souladu s podmínkami Dohody A+ a Pravidla 7 Obchodních pravidel Amway, VPA, který chce prodávat, propagovat nebo získat příjem z prodeje POM přes Schváleného poskytovatele musí mít písemnou smlouvu se Schváleným poskytovatelem. VPA souhlasí, že se zavazuje ke všem Obchodním pravidlům a rozumí, že tato Smlouva nemění žádný závazek VPA dle Obchodních pravidel společnosti Amway. VPA tímto potvrzuje přijetí kopie SZK a Programového průvodce.

Ukončení Smlouvy. Yager Group může ukončit tuto Smlouvu s 30denní výpovědí, a to s důvodem nebo bez důvodu, včetně porušení této Smlouvy nebo nezaplacení za nákupy do 21 dnů po splatnosti. Po ukončení této Smlouvy budou všechna práva garantovaná Členovi na základě této Smlouvy s okamžitou platností zastavena a ukončena. Ukončení této Smlouvy nezbavuje Člena žádného závazku zaplatit veškeré narůstající poplatky dle podmínek této Smlouvy.

Právo duševního vlastnictví. Člen souhlasí, že se nebude podílet na žádné aktivitě, která porušuje duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv entity nebo osoby. Člen souhlasí, že nebude posílat nebo jinak šířit zprávy, obrázky nebo nahrávky nebo užívat své Členství jakýmkoliv způsobem, který:
i. Porušuje, napodobuje nebo omezuje práva jakékoliv třetí strany, včetně, ale nikoliv výlučně jakéhokoliv autorského práva (copyright) nebo ochranné známky, práva na soukromí nebo jiného osobního či majetkového práva, včetně dalších práv duševního vlastnictví nebo
ii. Je podvodný, zavádějící nebo jinak nezákonný nebo porušuje jakýkoliv zákon.
Jakékoliv přestoupení uvedené v tomto článku je považováno za porušení této Smlouvy a je důvodem k okamžitému ukončení účtu Člena bez předchozího upozornění.
Informace o vlastnictví a obchodní tajemství. Nic zde uvedeného neuděluje nebo v budoucnu neudělí VPA žádné právo, nárok nebo podíl na žádné ochranné známce, značce služby nebo obchodních jménech Yager Group během trvání této Smlouvy ani kdykoliv poté. Yager Group je exkluzivním vlastníkem všech obchodních tajemství, reportů o aktivitě downlinů a reportů Informací o vlastnictví, které jsou na jejích webových stránkách, služeb webové kanceláře, dalších POM a všech seznamů členů Yager Group a údajů o organizaci. Členové Yager Group s dobrou pověstí, jak je definováno Yager Group podle jejího uvážení, nabývají osobní, nepřenosné a odvolatelné právo od Yager Group využívat takové Informace o vlastnictví pouze pro nezbytnou propagaci jejich Nezávislého podnikání v souladu s podmínkami této Smlouvy.
Obrázky / Záznamy / Souhlasy. Člen tímto opravňuje Yager Group a její partnerské společnosti k použití, začlenění, reprodukování nebo zveřejnění fotografií a audio/video nahrávek, které mohou zahrnovat i jméno Člena, jeho fotografii, portrét, audio a video nahrávky Člena, jeho projev a další materiály samostatně nebo ve spojení s ostatními jakýmkoliv způsobem, který Yager Group považuje za vhodný, a to bez jakékoliv kompenzace Členovi. Člen dále opravňuje Yager Group a její přidružené společnosti, aby uzavřela smlouvu s třetí stranou Schválených poskytovatelů společností Amway za stejným účelem. Pokud Člen považuje takové použití za nepřijatelné, má právo zrušit použití takového materiálu ze strany Yager Group na základě písemné informace zaslané Yager Group.
NE-konkurence a NE-usilování. Během trvání této Smlouvy Člen nebude prodávat žádný produkt nebo službu, která je konkurentem, přímým či nepřímým, POM Yager Group. Během trvání této Smlouvy a 2 roky následující po jejím ukončení Člen nebude povzbuzovat, žádat nebo jinak usilovat o získání nebo přesvědčení nikoho, kdo byl ve vztahu s Yager Group kdykoliv během předchozích dvou kalendářních roků, aby konkuroval byznysu Yager Group. Nic v této Smlouvě nijak neomezuje možnost Člena získat POM pro vlastní potřebu Člena z jakéhokoliv zdroje nebo nijak neomezuje možnost Člena prodávat výrobky a služby společnosti Amway v souladu s licenčním oprávněním společnosti Amway.

Řešení sporů. Veškeré spory, nároky nebo sporné otázky plynoucí nebo související s touto Smlouvou nebo porušení, ukončení, vymáhání, interpretace nebo platnost téhož, včetně POM, ale nikoliv výlučně, jakýchkoliv nároků či sporů mezi Yager Group a Členem, bez ohledu na to, zda vznikly před nebo po ukončení této SMlouvy, budou řešeny v souladu s procesem Smíru a rozhodčího řízení uvedeném v Pravidle 11 Obchodních pravidel společnosti Amway, jejichž kopii naleznete na webových stránkách www.amway.com. Pravidlo 11 Obchodních pravidel společnosti Amway je zde uvedeno formou odkazu.

Různé. Selhání Yager Group při vymáhání jakéhokoliv opatření této Smlouvy neznamená zřeknutí se práva Yager Group na následné vymáhání takového opatření nebo jiného opatření této Smlouvy, ani prodlení nebo opomenutí ze strany Yager Group při uplatnění nebo využití jakéhokoliv práva nebo nápravy, které má nebo by mohla mít, neznamená zřeknutí se jakéhokoliv práva nebo nápravy. Tato Smlouvy ustavuje celkovou dohodu mezi Členem a Yager Group týkající se Členství, Služeb na webových stránkách, POM, Programů pro refundaci lídrům, živých akcí a podmínek Yager Group. Yager Group si vyhrazuje právo upravit, aktualizovat nebo měnit tuto Smlouvu kdykoliv na základě písemného upozornění Člena 30 dní předem. Veškeré aktualizace nebo změny této Smlouvy vyžadují souhlas Člena elektronickým podpisem. Tato Smlouva se řídí a je vytvořena v souladu se zákony státu Severní Karolína, bez ohledu na výběr práva. Pokud příslušný soud shledá jakákoliv opatření podmínek této Smlouvy jako neplatná, neplatnost takového opatření neovlivňuje platnost ostatních opatření této Smlouvy, která zůstávají plně v platnosti. Nadpisy v této Smlouvě slouží pouze pro přehlednost a nemají žádný právní význam.

Souhlasím s podmínkami Obchodních referenčních pokynů Yager Group a Pravidlům ochrany osobních údajů IBOCity

Stiskem tlačítka „Souhlasím“ pokračujte v registraci. Stiskem tlačítka „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas s Podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů, rozumíte, že tak vytváříte aktivní účet, za který vám může být pravidelně účtován poplatek, a nebudete se žádným způsobem snažit podvádět nebo jinak zkreslovat svou identitu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, vyberte volbu „Nesouhlasím“.

Poznámka: Vaše osobní informace nebudou použity pro účely mimo IBOCity nebo jeho afilací. Tyto informace budou zpracovány jako důvěrné a nebudou prodány třetím stranám.

 

Souhlasím

Nesouhlasím