Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano   Україньска  

DOHODA O SLUŽBÁCH PRO ČLENY YAGER GROUP

Autorizace a smlouva. Účast v programu obchodního vzdělávání Yager Group je dobrovolná. Tato smlouva o službách pro členy Yager Group (dále jen „Smlouva“) je uzavřena a nabývá účinnosti tento den mezi společnostmi Internet Services Corporation (dále jen „ISC“), International Event Services, Inc. (dále jen „IES“) a InterNET Services International, LLC (dále jen „ISI“), (společně „Yager Group“) a nezávislým vlastníkem podnikání Amway (dále jen „VPA“ nebo „člen“). Abyste mohli uzavřít tuto smlouvu, musíte být zaregistrováni u společnosti Amway jako VPA. Tato smlouva umožňuje členovi přístup na webovou stránku Yager Group IBOcity.com („webové služby“) a umožňuje členovi nakupovat podpůrné materiály (jak je definováno v odstavci 2) a mít přístup na konference („akce“) a účastnit se Programů odměn pro lídry Yager Group. Potvrzujete, že před přijetím této smlouvy jste si přečetli a porozuměli Referenční obchodní příručce Yager Group, která je součástí této smlouvy a je její součástí, jako by zde byla uvedena v plném rozsahu, jak je zveřejněno na www.ibocity.com, a že jste si přečetli a souhlasíte se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě.

Společnost Yager Group se zabývá poskytováním produktů a služeb obecně označovaných jako „Podpůrné materiály: („POM“), včetně mimo jiné internetových stránek, audio-, video-, digitálních médií, knih, časopisů, flipchartů a jiných tištěných materiály, online literatury, motivačních schůzek, vzdělávacích seminářů a souvisejících typů materiálů a služeb, které jsou (i) určeny k získávání a/nebo vzdělávání kandidátů, zákazníků nebo potenciálních zákazníků výrobků a služeb společnosti Amway Corp. (dále jen „Amway“ ), nebo k podpoře, školení, motivaci a/nebo vzdělávání Vlastníků podnikání Amway nebo (ii) které obsahují nebo používají jednu nebo více ochranných známek nebo děl společnosti Amway chráněných autorským právem, které jsou licencovány Yager Group od společnosti Amway, nebo (iii) jsou jinak nabízené s výslovným nebo předpokládaným pocitem příslušnosti, spojení nebo spojení se společností Amway.

Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi stranami.

Tato smlouva bude uzavřena samostatně a nebude součástí smlouvy, kterou každý VPA uzavře se společností Amway. V rozsahu, v jakém je tato smlouva vykládána v rozporu s podmínkami smlouvy Amway, bude mít dohoda Amway přednost.

Status nezávislého smluvního partnera. VPA je nezávislým partnerem. Ani VPA, manžela nebo manželku VPA, ani žádného zaměstnance, partnera, zástupce ani zástupce VPA nelze za žádných okolností považovat za zaměstnance, franšízanta, partnera, zástupce nebo zprostředkovatele Yager Group. Když se VPA zaregistruje u Yager Group jako člen, číslo vlastníka podnikání Amway (číslo VPA) bude také jeho členským číslem Yager Group. Toto číslo bude vyžadováno při nákupu a objednávce od Yager Group a při přihlašování k jejím webovým službám.

Smlouva o vázání programem Accreditation Plus. Jako součást kritérií pro Yager Group pro uzavření této smlouvy VPA uznává, rozumí a souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami programu Amway Accreditation Plus („A+“), které se mohou čas od času měnit, včetně, ale nikoli výhradně Program Guide and Quality Assurance Standards („QAS“). VPA bere na vědomí a rozumí tomu, že Yager Group a Amway jsou stranami smlouvy nazvané „Uniform Accreditation Plus Approved Provider Agreement“ (dále jen „Smlouva A+“), která mimo jiné stanoví podmínky propagace, distribuce a prodeje POM ze strany VPA, kteří nejsou schválenými poskytovateli. VPA dále bere na vědomí, rozumí a souhlasí s tím, že podle podmínek dohody A+ a pravidla 7 Obchodních zásad společnosti Amway VPA, kteří chtějí prodat, propagovat nebo získat příjem z prodeje POM prostřednictvím Schváleného poskytovatele, musí mít písemnou smlouvu se schváleným poskytovatelem. VPA souhlasí s tím, že bude vázán všemi Obchodními zásadami, a chápe, že tato Smlouva nemění žádnou povinnost, kterou má VPA podle Obchodních zásad. VPA tímto potvrzuje přijetí kopie QAS a Program Guide.

Ukončení smlouvy. Yager Group může ukončit tuto smlouvu třicet (30) dní po předchozím upozornění s uvedením důvodu nebo bez důvodu, včetně porušení této smlouvy nebo nezaplacení za nákupy do 21 dnů od data jejich splatnosti. Po ukončení této Smlouvy budou okamžitě ukončena všechna práva udělená Členovi podle této Smlouvy. Ukončení této smlouvy nezbavuje Člena žádné povinnosti uhradit všechny vzniklé poplatky podle této smlouvy.

Práva k duševnímu vlastnictví. Člen souhlasí s tím, že se nebude zapojovat do žádné činnosti, která porušuje duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli entity nebo osoby. Člen souhlasí s tím, že nebude posílat ani jinak distribuovat zprávy, obrázky nebo nahrávky ani používat své členství jakýmkoli způsobem, který:

Jakékoli porušení tohoto oddílu se považuje za závažné porušení této smlouvy a je důvodem k okamžitému ukončení účtu člena bez předchozího upozornění.

Vlastnické informace a obchodní tajemství. Nic v tomto dokumentu neuděluje VPA žádné právo, nárok nebo podíl na jakékoli z ochranných známek, servisních značek nebo obchodních názvů Yager Group během doby platnosti této smlouvy nebo kdykoli poté. Yager Group je výhradním vlastníkem všech obchodních tajemství, zpráv o činnosti dolních linií a zpráv o činnosti („Vlastnické informace“) obsažených na jejích webových stránkách, ve službách webové kanceláře, jiných POM a všech seznamů členů Yager Group a organizačních údajů. Členové Yager Group „v dobrém postavení“ (jak je definováno Yager Group na základě vlastního uvážení) mají od Yager Group osobní, nepřenosné a odvolatelné právo používat takové vlastnické informace pouze v případě potřeby k propagaci svého nezávislého podnikání v souladu s podmínkami této smlouvy.

Obrázky / Nahrávky / Souhlasy. Člen tímto opravňuje Yager Group a její přidružené společnosti k používání, začleňování, reprodukování a/nebo publikování fotografií nebo audio- a videonahrávek, které mohou obsahovat jméno člena, fotografii, portrét, zvukové a obrazové záznamy, projevy a/nebo jiné materiály samostatně nebo ve spojení s ostatními jakýmkoli způsobem, který Yager Group považuje za vhodný, bez náhrady pro člena. Člen dále opravňuje Yager Group a její přidružené společnosti k uzavření dohody s dalšími poskytovateli schválenými společností Amway jako třetími stranami. Pokud Člen považuje takové použití za nepřijatelné, má právo zrušit používání takových položek společností Yager Group na základě písemného oznámení zaslaného skupině Yager Group.

Nekonkurování a nevyžadování. Během platnosti této smlouvy nesmí Člen prodávat žádný produkt nebo službu, které přímo či nepřímo konkurují POM Yager Group. Během doby platnosti této dohody a po dobu dvou (2) let po ukončení této dohody nebude člen povzbuzovat, vyžadovat ani se jinak pokoušet získat nebo přesvědčovat nikoho, kdo byl spojen s Yager Group, kdykoli během dvou předchozích kalendářních let, aby konkuroval podnikání Yager Group. Nic v této smlouvě žádným způsobem neomezuje možnost člena získat POM pro osobní použití člena z jakéhokoli zdroje nebo žádným způsobem neomezuje možnost člena prodávat produkty a služby Amway v souladu se smlouvou člena se společností Amway.

Řešení sporů. Všechny spory, nároky nebo kontroverze vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou nebo jejím porušením, ukončením, vymáháním, výkladem nebo platností nebo POM, včetně, ale nejen, jakýchkoli nároků nebo sporů proti Yager Group a Členovi, bez ohledu na to, zda nastanou před nebo po ukončení této smlouvy, budou řešeny v souladu s procesem smírčího a arbitrážního řízení („smírčí proces“) stanoveným v pravidle 11 Obchodních zásad společnosti Amway (jejich kopie je k dispozici na www.amway.com). Pravidlo 11 Pravidel chování společnosti Amway je zde začleněno formou odkazu.

Různé. Selhání Yager Group při prosazování jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude představovat vzdání se práva společnosti Yager Group následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této smlouvy, ani žádné zpoždění nebo opomenutí ze strany Yager Group uplatnit nebo využít jakéhokoli práva nebo opravného prostředku, který má nebo může mít podle této smlouvy, neznamená zřeknutí se jakéhokoli práva nebo opravného prostředku. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi členem a Yager Group, pokud jde o členství, služby webových stránek, POM, Leadership Refund Program, akce a podmínky Yager Group. Yager Group si vyhrazuje právo kdykoli změnit, doplnit nebo upravit tuto Smlouvu, a to třicet (30) dní předem písemným oznámením Členovi. Všechny dodatky nebo úpravy této smlouvy vyžadují, aby Člen souhlasil s úpravami prostřednictvím elektronického podpisu. Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Severní Karolína, bez odkazu na ustanovení o volbě práva. Pokud jakýkoli soud s příslušnou jurisdikcí shledá jakékoli ustanovení podmínek této smlouvy neplatné, neplatnost tohoto ustanovení neovlivní platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Nadpisy v této smlouvě slouží pouze pro pohodlnou orientaci a nemají žádný právní význam ani účinek.