Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKOWSKICH GRUPY YAGERA

 

Upoważnienie i Umowa. Niniejsza Umowa o świadczeniu usług dla członków Grupy Yager.

Umowa obowiązuje od dzisiaj, pomiędzy Internet Services Corporation, International Event Services, Inc. i InterNET Services International, LLC , ogólnie Grupa Yagera, a Niezależnym Przedsiębiorcą Amway,  Członkiem. Ta Umowa umożliwia Członkowi dostęp do strony internetowej IBOcity.com Grupy Yagera ,usługi internetowej i umożliwia Członkowi zakup materiałów wsparcia biznesu (zgodnie z definicją w akapicie 2) oraz dostęp do konferencji /wydarzenia i udział w Programach refundacji dla liderów Grupy Yagera. Potwierdzasz, że przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy, przeczytałeś i zrozumiałeś treść Poradnika biznesowego Grupy Yagera, włączonego do niniejszej Umowy i stanowiącego jej część, jako w pełni zrewidowaną, jak podano na stronie www.ibocity.com, oraz że przeczytałeś i zgadzasz się ze wszystkimi warunkami podanymi w niniejszej Umowie.

 

Grupa Yagera zajmuje się zapewnieniem produktów i usług, ogólnie nazywanych materiałami wsparcia biznesu /BSM ,między innymi stronami internetowymi, mediami audio, wideo, mediami cyfrowymi, książkami, czasopismami, tablicami do prezentacji oraz innymi materiałami, literaturą online, spotkaniami motywacyjnymi, seminariami edukacyjnymi i powiązanymi rodzajami materiałów oraz usług, które są (i) przeznaczone do oferowania propozycji i/lub edukowania prospektów, oferowania klientom lub ewentualnym klientom produktów i usług korporacji Amway, lub do udzielania wsparcia, szkolenia, motywowania i/lub edukowania PA, albo (ii) które zawierają lub wykorzystują jeden lub więcej znaków towarowych lub objętych prawem autorskim dzieł korporacji Amway, udzielanych na prawach licencji Grupie Yagera przez Amway, lub (iii) które w inny sposób są oferowane w wyraźnym lub dorozumianym znaczeniu przyłączenia się, związku albo stowarzyszenia z Amway. 

 

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne wcześniejsze umowy pomiędzy obydwiema stronami.

 

Ta Umowa jest odrębna i nie stanowi części umowy zawieranej pomiędzy PA a korporacją Amway. W zakresie w jakim jej treść koliduje z warunkami i zasadami umowy z Amway, umowa zawarta z Amway uznawana jest za nadrzędną.

 

Status Niezależnego kontrahenta. PA jest niezależnym kontrahentem. Żaden PA, jego współmałżonek, pracownik, filia, agent ani przedstawiciel nie będzie pod żadnym pozorem uznany za pracownika, franczyzobiorcę, partnera, przedstawiciela ani agenta Grupy Yagera. Kiedy PA zarejestruje się w Grupie Yagera jako Członek, jego numer umowy z Amway będzie również jego numerem Członka Grupy Yagera. Ten numer będzie potrzebny do zakupów i składania zamówień produktów i/lub usług w Grupie Yagera i podczas logowania do Usług internetowych Grupy Yagera. 

 

Zgoda na objęcie Programem akredytacji plus. W ramach uznania PA przez Grupę Yagera za swojego członka, w ramach niniejszej Umowy, PA potwierdza, rozumie i wyraża zgodę na objęcie warunkami programu Amway Accreditation Plus Program A, które mogą od czasu do czasu ulec poprawkom, między innymi znowelizowanym w Przewodniku programowym i Normach zapewnienia jakości. PA potwierdza i rozumie, że Grupa Yagera i Amway są stronami umowy zatytułowanej Uniform Accreditation Plus Approved Provider Agreement (A+ Agreement, która, między innymi, ustanawia zasady i warunki promocji, dystrybucji i sprzedaży BSM-ów przez PA, który nie jest zatwierdzonym Dostawcą. PA dalej potwierdza, rozumie i zgadza się, że zgodnie z warunkami umowy A+ Agreement i Zasady 7. Kodeksu postępowania Amway, PA który chce sprzedawać, promować lub uzyskiwać przychody ze sprzedaży BSM-ów poprzez Zatwierdzonego Dostawcę, musi spisać umowę z Zatwierdzonym Dostawcą. PA wyraża zgodę na objęcie go zasadami postępowania i rozumie, że niniejsza Umowa nie zmienia żadnych zobowiązań PA, narzuconych mu przez Zasady postępowania. Niniejszym, PA potwierdza odbiór kopii QAS i Przewodnika Programowego.      

 

Rozwiązanie Umowy. Grupa Yagera może rozwiązać tę Umowę z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem bez podania przyczyny lub z powodu naruszenia Umowy albo braku uregulowania opłaty za zakupy w ciągu 21 dni od należnej daty ich opłacenia. Wraz z rozwiązaniem tej Umowy, wszelkie prawa przyznane Członkowi na mocy tej Umowy natychmiast wygasają. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Członka z obowiązku uiszczenia zapłaty za wszelkie naliczone opłaty w ramach niniejszej Umowy. 

 

 

Prawa do własności intelektualnej. Członek zgadza się nie angażować w żadną działalność, która wykorzystuje treści naruszające prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu, czy osoby. Członek zobowiązuje się nie zamieszczać, ani w żaden inny sposób nie rozprowadzać wiadomości, zdjęć lub nagrań ani też nie używać swojego Członkostwa w jakikolwiek sposób, który:

i.              zakłóca, popełnia plagiat lub narusza prawa jakiejkolwiek strony trzeciej, między innymi prawa autorskie lub prawo do znaków handlowych, prywatność lub inne prawa osobiste albo prawa własności, łącznie z pozostałymi prawami do własności intelektualnej albo

ii.             jest nieuczciwy, wprowadza w błąd lub w inny sposób  narusza jakiekolwiek prawa .

Jakiekolwiek naruszenie zasad niniejszego działu uznane zostanie za istotne naruszenie tej Umowy, stanowiąc podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy oraz do natychmiastowego unieważnienia konta Członka bez powiadomienia.

Informacje poufne i tajemnice handlowe. Żadne z postanowień tutaj zawartych nie przyznaje żadnemu PA jakichkolwiek praw, uprawnień ani korzyści z tytułu znaków handlowych Grupy Yagera, znaków towarowych ani nazw handlowych w czasie trwania niniejszej Umowy, ani też w żadnym okresie po jej wygaśnięciu. Grupa Yagera jest wyłącznym posiadaczem wszelkich tajemnic handlowych, raportów dotyczących aktywności w dolnej linii rekomendacji oraz raportów aktywności . Informacje poufne zamieszczone na jej witrynie, usług biurowych w sieci web, innych materiałów wsparcia biznesu oraz wszelkich List Członkowskich Grupy Yagera, jak również danych dotyczących organizacji. Członkom Grupy Yagera o dobrej reputacji (zgodnie z definicją Grupy Yagera według jej własnego uznania) udziela się osobistego,  prawa do wykorzystywania  poufnych informacji tylko gdy jest to konieczne w celu promowania ich Niezależnego Biznesu w zgodzie z zasadami i warunkami niniejszej Umowy.

Obrazy / Nagrania / Zgody. Niniejszym, Członek upoważnia Grupę Yagera i jej stowarzyszone firmy do wykorzystywania, zawierania, reprodukowania i/lub publikowania zdjęć i/lub materiałów audio/wideo, które mogą zawierać nazwisko, obraz, wizerunek Członka, nagrania audio lub wideo Członka, przemówienia i/lub inne materiały indywidualnie lub w jakikolwiek sposób połączone z innymi, w jaki Grupa Yagera uzna za stosowny, bez wynagrodzenia dla Członka. Członek dalej upoważnia Grupę Yagera oraz jej stowarzyszone firmy do zawierania umów z innymi trzecimi stronami Dostawców zatwierdzonych przez Amway do wyżej wymienionych czynności. Jeśli Członek uzna takie działanie za niedopuszczalne, ma on prawo do anulowania zezwolenia Grupie Yagera na wykorzystywanie tych elementów na mocy pisemnego powiadomienia Grupy Yagera.

Zakaz konkurencji i Zakaz pozyskiwania. W trakcie trwania niniejszej Umowy, Członek nie ma prawa do sprzedaży żadnych produktów ani usług, które stanowiłyby konkurencję w sposób bezpośredni lub pośredni dla materiałów wsparcia biznesu Grupy Yagera. W czasie trwania tej Umowy or az przez dwa (2) lata po jej wygaśnięciu Członek nie będzie zachęcał, pozyskiwał ani w żaden inny sposób usiłował rekrutować czy też namawiać kogokolwiek, kto był związany z Grupą Yagera w jakimkolwiek czasie w okresie dwóch wcześniejszych lat kalendarzowych do uprawiania konkurencji wobec działalności Grupy Yagera. Nic w tej Umowie w żaden sposób nie ogranicza możliwości Członka do nabywania materiałów wsparcia biznesu dla własnego użytku z jakiegokolwiek źródła, ani w żaden sposób nie ogranicza go do sprzedaży produktów i usług Amway, zgodnie z umową Członka z firmą Amway.

 

Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje powstałe w związku z interpretacją niniejszej Umowy lub jej naruszeniem, wypowiedzeniem, narzuceniem, interpretacją zasadności jej postanowień lub materiałów wsparcia biznesu, łącznie  z wszelkimi roszczeniami lub sporami pomiędzy Grupą Yagera a Członkiem, bez względu na to czy powstały przed czy po zakończeniu tej Umowy, będą rozwiązywane na drodze Postępowania pojednawczego i arbitrażowego (Postępowanie pojednawcze) określonego w punkcie 11. Kodeksu Postępowania Amway (którego treść można znaleźć na stronie www.amway.com). Punkt 11. Kodeksu Postępowania Amway został tutaj przytoczony w celach informacyjnych.

 

Różne. Brak wyegzekwowania przez Grupę Yagera jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie jest równoznaczne z uchyleniem prawa Grupy Yagera do jego późniejszego wyegzekwowania  innych postanowień niniejszej Umowy. Jakiekolwiek opóźnienie lub pominięcie ze strony Grupy Yagera prawa do wyegzekwowania postanowień Umowy lub prawa do uzyskania zadośćuczynienia nie stanowi zrzeczenia się takich praw. Ta Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Członkiem a Grupą Yagera w odniesieniu do Członkostwa, Usług sieci web, Materiałów wsparcia biznesu, Programu Refundacji dla Liderów, Wydarzeń oraz zasad i warunków Grupy Yagera. Grupa Yagera zastrzega sobie prawo do zmiany, wnoszenia poprawek lub modyfikowania tej Umowy w dowolnym czasie z trzydziestodniowym (30) pisemnym wyprzedzeniem wystosowanym do Członka. Wszelkie poprawki lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają akceptacji ze strony Członka w formie podpisu elektronicznego. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Karolina Północna, bez odniesienia do wyboru postanowień uprzednio wymienionych. Jeśli którekolwiek postanowienie zasad i warunków niniejszej Umowy zostanie uznane za nieobowiązujące przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, unieważnienie takiego postanowienia nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, które pozostają w mocy i są skuteczne. Nagłówki niniejszej Umowy mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają znaczenia w sensie prawnym.